Menu

ประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

แนวทางปฏิบัติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการตรวจคนเข้าเมืองของบุคคลสัญชาติเป้าหมาย

ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานอนุมัติคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ในต่างประเทศ

ประกาศ เอกอัคราชฑูต ณ กรุงมะนิลา เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ประกาศ สอท. ฉบับที่ 2/2557 การขอใช้สิทธเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร ปี 2557