Menu

ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของฟิลิปปินส์

การค้าระหว่างประเทศของฟิลิปปินส์ในเดือนมกราคม – กันยายน ของปี 2552 และ 2553

ม.ค. – ก.ย. 52 ม.ค. – ก.ย. 53 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
การค้ารวม 59.3 78.2 31.8
การส่งออก   
27.6
38.3
38.5
การนำเข้า   
31.7
39.9
26.0
ดุลการค้า   
-4.04
-1.639   
-59.47
มูลค่า : พันล้านเหรียญสหรัฐ

ปริมาณการค้ารวมเดือน มกราคม - กันยายน 2553 มีมูลค่า 78.235 พันล้าน USD (เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.84) โดยเป็นการส่งออก 38.298 พันล้าน USD และนำเข้า 39.937 พันล้าน USD

สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 23.502 พันล้าน USD (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.3 ของมูลค่าส่งออกรวม) ลำดับที่สอง ได้แก่ เสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่ม ไม้แกะสลักและเฟอร์นิเจอร์ไม้ และยังมีน้ำมันมะพร้าว โดยตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของฟิลิปปินส์ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ จีน และฮ่องกง

สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้า 13.678 พันล้าน USD (มีสัดส่วนร้อยละ 34.2 ของการนำเข้ารวม) น้ำมันเชื้อเพลิง และสินค้าทุนที่สำคัญ อาทิ อุปกรณ์ด้านโทรคมนาคมและไฟฟ้า และอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับสินค้าข้าว ตั้งแต่มกราคม - กันยายน 2553 มีการนำเข้าข้าวคิดเป็นมูลค่า 1,493.5 ล้าน USD (มากกว่าปี 2552 ร้อยละ 66.7)

ดุลการค้าของฟิลิปปินส์ในช่วง มกราคม – กันยายน 2553 ขาดดุล 1.639 พันล้าน USD (ต่ำกว่าปี 2552 ร้อยละ 59.47)

**********************************