Menu

มาตรการและแผนปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทย

กรณีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติในประเทศปาเลา

1. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
-     ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ควรพึงระวังมากที่สุด ได้แก่ คลื่นยักษ์ (tsunami)   แผ่นดินไหว
-   โดยที่ปาเลาเป็นประเทศหมู่เกาะ ดังนั้น การเดินทางอพยพที่สามารถกระทำได้ในทางปฏิบัติ คือ ทางอากาศเป็นหลัก และทางเรือ (อาจเป็นทางเลือก)
-    เส้นทางอพยพกรณีฉุกเฉิน การเดินทางระหว่างประเทศที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด คือ เส้นทางการบินระหว่างกรุงคอร์รอ (เมืองหลวงปาเลา) – กรุงมะนิลา (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชม.)   ปกติสายการบิน Continental จะให้บริการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์เส้นทางไป-กลับระหว่างกรุงคอร์รอ – กรุงมะนิลา    ซึ่งกรุงมะนิลาสามารถที่จะเป็นสถานที่เปลี่ยนเครื่องบินกลับประเทศไทยได้ และใช้เป็นเส้นทางเดินทางไป-กลับกรุงคอร์รอเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนไทย ทั้งนี้ นอกจากสายการบินพาณิชย์แล้ว เที่ยวบินพิเศษทางทหารของกองทัพอากาศไทยจะเป็นทางเลือกในยามจำเป็นเร่งด่วน     อนึ่ง คนไทยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (visa) เข้าประเทศปาเลา

2. การระมัดระวังตัวและเตรียมความพร้อม
- สร้างความตื่นตัว เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยจากโรคระบาดติดต่อที่รุนแรง สถานเอกอัครราชทูตฯ  ดำเนินการออกประกาศเวียนสาธารณะเป็นระยะๆ เพื่อให้ข้อแนะนำแก่ชุมชนไทยในการเตือนภัย การขอให้ติดตามข่าวสาร/สถานการณ์ การระมัดระวังตัวและเฝ้าติดตามข้อมูลสำคัญๆ จากทางการปาเลาอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการประกาศเตือนภัย และมาตรการความปลอดภัยต่างๆ    - ความพร้อมในการเดินทาง ประกาศเตือนและให้ข้อสนเทศแก่ชุมชนไทยเป็นระยะๆในการเตรียมความพร้อมเรื่องเอกสารสำคัญประจำตัวที่ราชการไทยและสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ออกให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือเดินทาง สูติบัตร ใบสำคัญการสมรส รวมทั้งเอกสารท้องถิ่นที่ทางการปาเลาออกให้ เช่น ใบสำคัญการมีถิ่นฐานพำนัก ใบอนุญาตทำงาน ตลอดจนในสำคัญการสมรส สำหรับกรณีการเดินทางในยามเร่งด่วนและฉุกเฉิน  
-   เครือข่ายชุมชนไทย มีชุมชนไทยประมาณ 15-20 คน และขอให้ชุมชนไทยติดต่อและสร้างเครือข่ายระหว่างกัน พร้อมทั้งขอให้คนไทยช่วยหาบุคคลและกำหนดตัวบุคคลที่จะเป็นตัวหลักและตัวกลางในการประสานงาน

3.  การติดต่อสื่อสาร
- ประกาศแจ้งให้ชุมชนชาวไทยทราบถึงจุดประสานงานการติดต่อและสื่อสารกับสถานเอกอัครราชทูตฯโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่ในข้อความสำคัญๆ ที่คนไทยสามารถใช้ประโยชน์ได้

“กรณีหากตนเอง เพื่อนฝูงและญาติพี่น้องชาวไทย ประสบเหตุภัย ขอความกรุณาแจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ ด่วนที่สุดโดยผ่านข้อมูลทั้งทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ตลอดจน     ส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ (text) หรือโทรสาร (fax)

สถานทูต ณ กรุงมะนิลา  โทร.สถานเอกอัครราชทูตฯ + 632 8160696โทร.มือถือ + 63 9178175860
นายไกร มหาสันทนะ กงสุล
โทรศัพท์มือถือ  +63 9178063977

Royal Thai Embassy, 107 Rada (Thailand) Street, Legaspi Village,
Makati City, Metro Manila  / Tel. +632 815-4219-20, 810-3833 / Fax. +632 815-4221, 817-4262       E-Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรการและแผนปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยกรณีเกิดภัยพิบัติในประเทศปาเลา