Menu

จากบทความตอนที่เล่าสู่กันฟัง เรื่องการเตรียมตัวให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติภูเขาไฟ และพายุไต้ฝุ่นของฟิลิปปินส์แล้ว สถานทูต ขอนำเสนอข้อมูลเรื่องการเตรียมตัวความพร้อม ให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติประเภทอื่นๆ เช่น ความไม่สงบทางการเมือง เหตุการณ์ความรุนแรงของการสู้รบและสงคราม เป็นต้น ซึ่งภัยคุกคามดังกล่าว นอกจากจะส่งผลความเสียหายตั้งแต่การบาดเจ็บ การเสียชีวิตของผู้คน การใช้อาวุธสงครามต่างๆ แล้ว ยังมีความเกี่ยวเนื่องถึงการต้องอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ความไม่สงบ

ณ ปัจจุบัน ดังเป็นที่ทราบกันดีถึงสถานการณ์ความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลี ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ ทางการฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจจากสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากมีชาวฟิลิปปินส์ที่เข้าไปทำงานประเภทแรงงานย้ายถิ่น และผู้ที่ตั้งรกรากอยู่อาศัยในเกาหลีใต้ รวมประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน ซึ่งถือเป็น ชุมชนขนาดค่อนข้างใหญ่ของชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ? ดังนั้น ทางการฟิลิปปินส์จึงเตรียมแผนการ และการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะให้ความช่วยเหลือ คุ้มครองและปกป้องชุมชน หากเกิดวิกฤติ

บทความในตอนนี้ จะขอนำข้อมูลการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของทางการฟิลิปปินส์ มาเป็นเกร็ดความรู้ทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบ ซึ่งจะทำให้เราสามารถเรียนรู้ได้ว่า จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในยามวิกฤติ ตั้งแต่เกาะติดสถานการณ์ ..... เตรียมหนังสือเดินทาง ..... ชาร์จโทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี่สำหรับติดต่อสื่อสาร ..... ติดต่อกับใครทั้งเจ้าหน้าที่ทางการ เพื่อนฝูงและคนที่บ้าน ..... หาสถานที่ปลอดภัยพักพิง ..... จะพาครอบครัวเดินทางโดยใช้เส้นทางไหนและจะไปที่ใด ..... จุดรวมพลพบเจ้าหน้าที่และชุมชน .....เดินทางไปสถานที่นัดหมายเพื่ออพยพหนีภัยกลับบ้าน

๑. การทำหน้าที่ของหน่วยงานหลักของรัฐบาลฟิลิปปินส์ คือ กระทรวงการต่างประเทศ จะรีบติดต่อประสานงานอย่างเร่งด่วน กับสถานทูตฟิลิปปินส์ที่เกาหลีใต้ เพื่อประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของเหตุการณ์ ติดต่อสื่อสารกับชุมชนฟิลิปปินส์ให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติตัว และแผนการให้ความช่วยเหลือ และสรุปรายงานประมวลผลให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ทราบ เพื่อพิจารณาวางแผน และสั่งการ ทั้งนี้ ๔๘ ชั่วโมงแรก หลังจากการเกิดสถานการณ์ จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากที่สุดต่อการวางแผนของรัฐบาล การดำเนินงานและการปฏิบัติให้ความช่วยเหลือ การติดต่อสื่อสารกับชุมชน และการให้ข้อสนเทศต่างๆ ที่จำเป็นและเร่งด่วนแก่สาธารณชน

นอกจากนี้ ทางการฟิลิปปินส์ยังได้ส่งทีมงานเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วล่วงหน้า หรือที่เรียกว่า Rapid Response Team เดินทางไปสำรวจข้อเท็จจริง และเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องที่เกาหลีใต้ เพื่อประมวลสถานการณ์ภาพรวมให้แก่รัฐบาลฟิลิปปินส์? ทั้งนี้ สมาชิกของทีมงานฯ จะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ๖ คน เป็นบุคลากรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านการอพยพ กิจการพลเรือนจากกองทัพ และแรงงาน

๒. การประกาศเตือนภัย ทางการฟิลิปปินส์จะแบ่งการเตือนภัยออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่

  • การเตือนภัยระดับที่ ๑ (Alert Level 1) ให้ชุมชนเตรียมพร้อม เฝ้าระวัง/เกาะติดสถานการณ์คอยรับฟังข่าวสาร/ข้อสนเทศ เตรียมพร้อมเอกสารสำคัญประจำตัวเพื่อใช้เดินทาง เช่น หนังสือเดินทาง
  • การเตือนภัยระดับที่ ๒ (Alert Level 2)? แนะนำขอให้รอความพร้อมอยู่ในสถานที่ปลอดภัยและสถานที่ที่กำหนดไว้ และหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยไม่จำเป็น
  • การเตือนภัยระดับที่ ๓ (Alert Level 3) สั่งการให้มีการเคลื่อนย้ายอย่างเร่งด่วนไปจุดนัดหมายรวมพล ตามสถานที่ที่กำหนดไว้
  • การเตือนภัยระดับที่ ๔ (Alert Level 4) ดำเนินการอพยพและเคลื่อนย้ายไปสู่จุดออกเดินทาง

๓. การเตรียมแผนอพยพ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลัก ในภารกิจการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองชุมชนฟิลิปปินส์ในประเทศต่างๆ ทั้งนี้ รัฐบาลฟิลิปปินส์จะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมการปฏิบัติภารกิจเร่งด่วน อาทิ กองทัพอากาศ/กองทัพเรือในการเตรียมเครื่องบิน /เรือ เพื่ออพยพ ศึกษาเส้นทางบินและการเดินเรือ? กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งข่าวสาร/ติดต่อให้ชุมชนฟิลิปปินส์เพื่อรวมพลพร้อมอพยพ และขออนุมัติเส้นทางบินผ่านของน่านฟ้า/เดินเรือผ่านน่านน้ำประเทศที่เกี่ยวข้อง

๔. ข้อแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ชุมชนฟิลิปปินส์ในเกาหลีใต้ ทางการฟิลิปปินส์ จะประสานงานกับชุมชนโดยใช้เครือข่ายผ่านทางสถานทูต และผู้นำชุมชนเพื่อแจ้งข่าวสารที่จำเป็น อาทิ ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมหนังสือเดินทาง/การใช้งานโทรศัพท์มือถือ/ชาร์จแบตเตอรี่ ตลอดจนรับฟังข้อมูลข่าวสารผ่านทางการส่งข้อความสั้น (text) เพื่อติดต่อสื่อสารในยามฉุกเฉิน

๕. เส้นทางอพยพ ในกรณีการเกิดสงคราม สถานทูตฟิลิปปินส์ที่เกาหลีใต้จะแนะนำให้ชุมชนฟิลิปปินส์เดินทาง และเคลื่อนย้ายไปเพื่อรวมพล ณ บริเวณที่กำหนดกันไว้และอพยพเดินทางกลับประเทศต่อไป

๖. แรงงานย้ายถิ่นฟิลิปปินส์ในเกาหลีใต้? จากสถานการณ์ความตึงเครียดทำให้แรงงานฟิลิปปินส์ (OFW) ในเกาหลีใต้เริ่มมีความกังวลในเรื่องเสถียรภาพของการจ้างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดสงครามขึ้น

๗. ข้อจำกัด/อุปสรรค ข้อความแนะนำประกาศการเตือนภัย ป้ายสัญลักษณ์และขั้นตอนการอพยพฉุกเฉิน เป็นภาษาเกาหลีทำให้ชุมชนฟิลิปปินส์ประสบความยากลำบาก

รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการให้ความคุ้มครองชุมชนฟิลิปปินส์ในประเทศต่างๆ ให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ และภัยความไม่สงบจากความรุนแรงทางการเมือง/สงคราม เนื่องจากปัจจุบันมีชาวฟิลิปปินส์ประเภทแรงงาน ย้ายถิ่นในต่างประเทศทั้งทำงานภาคพื้นดิน และภาคท้องทะเล กอปรกับมีชาวฟิลิปปินส์ที่เข้าไปตั้งรกรากถิ่นฐานแบบครอบครัวในประเทศต่างๆ ทั่วโลกประมาณ ๙-๑๐ ล้านคน

ด้วยปัจจัยดังกล่าว เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ/ความไม่สงบทางการเมือง/ภัยโจรสลัดท้องทะเล ขึ้นในพื้นที่ต่างๆ? จึงทำให้ชาวฟิลิปปินส์มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ

สถานทูตไทยหวังว่า เกร็ดข้อมูลจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านในการมีความรู้ทั่วไปติดตัวและการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อใช้ประโยชน์กับบ้านเราเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน บรรเทาทุกข์ และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันต่อเหตุการณ์

****************