Menu

สถานทูตไทยมีความยินดีแนะนำ คุณชัยพร สุปัญญา พนักงานของบริษัท Siam Cement Group (SCG) ประเทศไทยที่มาทำงานในฟิลิปปินส์กับบริษัทในเครือของ SCG คือ บริษัท Mariwasa Siam Ceramic Inc (MSC) ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบุคคลของ MSC

คุณชัยพร ได้รับมอบหมายให้มาทำงานที่นี่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ โดย MSC ถือเป็นบริษัทชั้นนำ และแนวหน้าในฟิลิปปินส์ในแวดวงอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิก ด้วยการเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายกระเบื้องปูพื้น และบุผนังรายใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์ ซึ่งนับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของเราที่มีภาคเอกชนไทยเข้ามาลงทุน ด้วยการทำธุรกิจที่โปร่งใส และพนักงานคนไทยทำงานที่นี่ด้วยความอุตสาหะ และรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี

จากการพูดคุยในโอกาสที่คุณชัยพร มาร่วมประชุมทีมประเทศไทยกับสถานทูตไทย เมื่อ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๓ เพื่อเตรียมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา๕ ธันวาคม ในปี ๒๕๕๓? สถานทูตฯ ได้รับทราบข้อมูลซึ่งเป็นเกร็ดอย่างดีในเรื่องประสบการณ์การทำงาน และการใช้ชีวิตในฟิลิปปินส์ จึงขอนำมาเล่าสู่กันฟังและแบ่งปันประสบการณ์ (ทีมประเทศไทยในฟิลิปปินส์ประกอบด้วยสถานทูต สำนักงานต่างๆ จากหน่วยราชการไทย และภาคเอกชนไทยในฟิลิปปินส์ โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา เป็นหัวหน้าทีม ในโอกาสดังกล่าว สถานทูตฯ จะเชิญทีมประเทศไทยมาร่วมประชุมเป็นวาระประจำเดือน เพื่อประสานราชการในการทำงานร่วมกัน)

ในด้านการทำงาน? MSC มีพนักงานคนไทยจากประเทศไทยทั้งหมด ๘ คน โดยทำงานที่สำนักงานใหญ่ของ MSC ในกรุงมะนิลา? ๒ คน? และที่เหลือ ๖ คนทำงานปฏิบัติการประจำที่โรงงานของ MSC เมืองซานโต โทมัส จังหวัดบาทังกัส ทางตอนใต้ของกรุงมะนิลา (ขับรถประมาณ ๒ ชม.)?? ที่ MSC พนักงานคนไทยต้องทำงานร่วมกับพนักงานท้องถิ่นชาวฟิลิปปินส์ประมาณ ๑,๐๐๐ คน สำหรับการทำงานกับชาวฟิลิปปินส์มีความราบรื่น

ด้านนโยบายจากบริษัทแม่ SCG ในประเทศไทย? MSC เน้นความสำคัญของดำเนินธุรกิจ คู่กับไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility - CSR) การประหยัดพลังงานด้วยพลังงานทางเลือก และการดูแลชุมชนท้องถิ่นฟิลิปปินส์ MSC ทั้งพนักงานคนไทย และฟิลิปปินส์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในด้านต่างๆ ตั้งแต่การช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับสังคมฟิลิปปินส์ จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ การพัฒนาชุมชน การช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ การให้บริการทางการแพทย์และพยาบาลแก่ชุมชนและชาวบ้าน? เช่น ตรวจโรคและสุขภาพ รักษาฟัน การสร้างงานให้แก่ผู้ยากไร้ และการให้ทุนการศึกษาในโครงการ SCG Sharing the Dream แก่นักเรียนฟิลิปปินส์ในระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เป็นต้น

เมื่อพูดถึงการทำงาน และใช้ชีวิตประจำวัน ที่นี่ไม่มีปัญหาในเรื่องการสื่อสาร เพราะคนฟิลิปปินส์สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี รวมทั้งเรื่องของสภาพอากาศ และอาหารการกิน ก็ใกล้เคียงกับเมืองไทยมาก ขณะเดียวกัน ต้องให้ความสำคัญในเรื่องการประสบภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นประจำ ทำให้ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา

ในกรอบทีมประเทศไทย สถานทูตฯ ขอเล่าสู่กันฟังว่า สถานทูตไทย ร่วมกับ? SCG/MSC จะทำงานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีไทย-ฟิลิปปินส์ในด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และความสัมพันธ์ประชาชนต่อประชาชน ตลอดจนงานวาระแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเทิดทูน และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

นอกจากนี้ โดยที่ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ ค่อนข้างบ่อย สถานทูตฯ? จึงต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับคุณชัยพร จากงานกงสุลสัญจรและการพบปะระหว่างกัน ในเรื่องการคุ้มครองดูแลพวกเราพี่น้องคนไทยของ MSC ให้ปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากภัยพายุไต้ฝุ่น น้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม การปะทุของภูเขาไฟ และแผ่นดินไหว เป็นต้น ตลอดจน การจัดกิจกรรมร่วมกันในโอกาสการจัดงานฉลองครบรอบ ๖๐ ปี แห่งความสัมพันธ์ไทย-ฟิลิปปินส์ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ และการจัดการดูงานที่โรงงาน MSC ของหน่วยงานไทยต่างๆ จากประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้วิทยาการของ MSC? ในการใช้พลังงานทางเลือกในรูปแบบต่างๆ เพื่อผลิตสินค้าอุตสาหกรรมด้วยการประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดสภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซ CO2

ในการรณรงค์ของ MSC เรื่องการใช้พลังงานสะอาดและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม? MSC ได้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ และระดับประเทศฟิลิปปินส์ จากการได้รับรางวัล Blue Sky Award ๒๐๐๙ จาก the United Nations International Development Organization (UNIDO) ที่ประเทศจีน เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒? และรางวัล Green Choices Philippines Seal เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของภาคเอกชนไทยในฟิลิปปินส์? ในโอกาสนี้ พวกเรา ทีมประเทศไทย ขอปรบมือให้กำลังใจ MSC/SCG

**************************

คุณชัยพร พนักงาน MSC ร่วมประชุมทีมประเทศไทย ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา เมื่อ 11 พ.ย. 2553

การประชุมทีมประเทศไทยเพื่อเตรียมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ในปี 2553
และการหารือการเตรียมความพร้อมของแผนอพยพฉุกเฉิน
สำหรับชุมชนไทยจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติการทูตเชิงสาธารณสุข : สถานทูตไทย จัดบรรยายเรื่องการป้องกันตัวจากโรคไข้เลือดออก
และการให้บริการตรวจสุขภาพแก่ชุมชนไทยในฟิลิปปินส์