Menu

ข่าวกิจกรรม

เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารเย็นเพื่อเป็นเกียรติแด่รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และคณะ(23 กรกฎาคม 2556)

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 นายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารเย็นเพื่อเป็นเกียรติแด่ นายอาชวิน วิชัยดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อเข้าร่วมการสัมมนาและแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2556

เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารเย็นเพื่อเป็นเกียรติแด่รองประธานสภาพัฒนาการเมือง  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและคณะ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 นายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารเย็นเพื่อเป็นเกียรติแด่ นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด รองประธานสภาพัฒนาการเมือง ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า/เลขานุการและสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองและคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2556

เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารเย็นเพื่อเป็นเกียรติแด่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารเย็นเพื่อเป็นเกียรติแด่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 นายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารเย็นเพื่อเป็นเกียรติแด่นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – ฟิลิปปินส์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2556

ในโอกาสดังกล่าว ดร.โสภา ชปีลมันน์ และศาสตราจารย์จำนง ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต และคณะซึ่งเดินทางมาแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และ พลเรือตรี พิเชฐ ตานะเศรษฐ เจ้ากรมข่าวทหารเรือและคณะซึ่งเดินทางมาราชการที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าวด้วย

เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารเย็นเพื่อเป็นเกียรติแด่รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารเย็นเพื่อเป็นเกียรติแด่รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 นายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารเย็นเพื่อเป็นเกียรติแด่นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – ฟิลิปปินส์ ครั้งที่ 5 ระหว่าง วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2556

ในโอกาสดังกล่าว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้ นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ ประธานสภาธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์และสมาชิก ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม สภาธุรกิจไทย – ฟิลิปปินส์ พร้อมทั้งนักธุรกิจไทยในฟิลิปปินส์ เข้าพบเพื่อบรรยายสรุปผลการประชุมสภาธุรกิจฯ รวมทั้งได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศ

งาน SCG Sharing the dream 2013 งาน SCG Sharing the dream 2013

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 นายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ SCG Sharing the dream 2013 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจำนวน 150 คน จาก 14 โรงเรียนในกรุงมะนิลา จังหวัดบาตังกัส และจังหวัดบูลาคาน ซึ่งนายอนุกูล คงฤทธิ์ ผู้อำนวยการ SCG สาขาฟิลิปปินส์และประธานบริษัท Mariwasa ได้จัดขึ้นที่ Villamor Golf Clubhouse โดยมีนายวิชาญ จิตร์ภักดี กรรมการผู้จัดการบริษัท United Pulp and Paper นายศรัณย์ วงศ์รัตน์ ผู้จัดการสำนักงาน SCG Trading Philippine นายจิม วาเลริโอ (Jim Valerio) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร(Provincial Administrator) จังหวัดบูลาคาน และนายดาเนียล ดาวิน (Daniel Darwin) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (Community Development Officer) จังหวัดบาทังกัสเข้าร่วม

SCG ได้เริ่มโครงการ SCG Sharing the dream เมื่อปี 2551 จนถึงปัจจุบันได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในกรุงมะนิลา บาตังกัส และบูลาคานแล้วจำนวนกว่า 600 คน

งาน SCG Sharing the dream 2013