Menu

ศึกษาการเตือนภัยชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ

จากบทความตอนที่เล่าสู่กันฟัง เรื่องการเตรียมตัวให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติภูเขาไฟ และพายุไต้ฝุ่นของฟิลิปปินส์แล้ว สถานทูต ขอนำเสนอข้อมูลเรื่องการเตรียมตัวความพร้อม ให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติประเภทอื่นๆ เช่น ความไม่สงบทางการเมือง เหตุการณ์ความรุนแรงของการสู้รบและสงคราม เป็นต้น ซึ่งภัยคุกคามดังกล่าว นอกจากจะส่งผลความเสียหายตั้งแต่การบาดเจ็บ การเสียชีวิตของผู้คน การใช้อาวุธสงครามต่างๆ แล้ว ยังมีความเกี่ยวเนื่องถึงการต้องอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ความไม่สงบ

อ่านเพิ่มเติม: กงสุลไทยคุ้มครองคนไทย : เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเตือนภัยของฟิลิปปินส์ (ตอนที่ ๑)